Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Zonevreemde gebouwen

Ruimtelijke uitvoeringsplannen en plannen van aanleg, zoals de gewestplannen, moeten de beschikbare ruimte ordenen. Op deze gewestplannen wordt onder andere vastgelegd waar de woonzones liggen en waar dus in principe gebouwd kan worden om er te gaan wonen. De gebieden voor industrie, landbouw, recreatie en natuur liggen ook vast.

Als een gebouw ligt in een zone waar het niet thuishoort, wordt het zonevreemd genoemd.

 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bevat volgende definitie van een zonevreemde constructie: hetzij een constructie die niet beantwoordt aan de voor het perceel geldende bestemmingsvoorschriften en die niet gelegen is binnen een niet-vervallen verkaveling, hetzij een constructie die gelegen is in een reservatiestrook en die niet behoort tot de nutswerken waarvoor de reservatiestrook is afgebakend.

Een aantal voorbeelden zijn een oud fort in natuurgebied, een kasteel in natuurgebied, een woning in landbouwgebied,...

Meestal bestonden deze gebouwen vooraleer de verschillende bestemmingen op de plannen van aanleg werden vastgelegd. Zonevreemd is dus iets totaal anders als "illegaal". Illegale gebouwen zijn gebouwen, opgericht zonder stedenbouwkundige vergunning. De meeste zonevreemde woningen en gebouwen zijn volledig wettelijk en legaal tot stand gekomen. Ze zijn niet illegaal.

 

Opgelet: heb je een lot in een goedgekeurde, niet-vervallen verkaveling, dan heeft deze verkaveling voorrang op het gewestplan. Je valt dan dus niet onder de uitzonderingsregeling voor zonevreemde woningen. Je kunt bouwen, verbouwen en herbouwen, mits je de verkavelingsvoorschriften respecteert.

 

Opgelet: ook een woning in woonuitbreidingsgebied is niet zonevreemd.

 

Ruimtelijke Ordening

Ambachtslaan 17

3665 AS

 

T  089 39 10 72

F  089 39 10 79

E ruimtelijkeordening@as.be

› meer info