Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Verordeningen

Er bestaan gewestelijke, provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen. Informatie over de verschillende verordeningen kan u vinden op www.ruimtelijkeordening.be

 

gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

  • verordening wegen voor voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer
  • verordening hemelwaterputten: het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
  • verordening weekendverblijven: het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven
  • verordening toegankelijkheid : het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (treedt in werking op 1 maart 2010)

 

provinciale stedenbouwkundige verordeningen

 

Limburg: MB 26 mei 2008 - provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot de tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders

 

gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

Stedenbouwkundige verordeningen werden vroeger bouwverordeningen genoemd. Deze verordeningen worden reeds jarenlang door de gemeenten opgemaakt.

 

We kunnen drie grote periodes onderscheiden:

  • verordeningen opgemaakt voor de stedenbouwwet (voor 1962). Deze verordeningen werden opgemaakt in toepassing van de gemeentewet. Er bestond geen uitdrukkelijke goedkeuringsprocedure;
  • verordeningen opgemaakt tussen 1962 en 2000. Deze bouw- en verkavelingsverordeningen werden goedgekeurd door de Koning (en na de regionalisering door de Vlaamse regering, in casu de minister);
  • verordeningen opgemaakt na 2000. Deze stedenbouwkundige verordeningen worden goedgekeurd door de bestendige deputatie.

 

Gemeentelijke verordeningen treden in werking 10 dagen na de publicatie (bij uittreksel) in het Belgisch Staatsblad. Zolang deze publicatie niet is gebeurd, is de verordening niet van toepassing. Na 2000 moeten de gemeenten zelf voor deze publicatie zorgen.

Momenteel zijn er geen gemeentelijke verordeningen m.b.t. ruimtelijke ordening in de gemeente As in werking.

Ruimtelijke Ordening

Ambachtslaan 17

3665 AS

 

T  089 39 10 72

F  089 39 10 79

E ruimtelijkeordening@as.be

› meer info