Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Klachtenprocedure

Volgens het gemeentelijk reglement is een klacht een manifeste schriftelijke uiting (brief, e‐mail, fax,…) waarbij een ontevreden burger (natuurlijk of rechtspersoon) bij de gemeente klaagt over een door de gemeente al dan niet verrichte handeling of prestatie.

klachten 

Een klacht zal betrekking hebben op:

 • een foutief verrichten van een handeling of prestatie;
 • het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze;
 • het niet uitvoeren van een handeling of prestatie;

 

De handeling of prestatie kan betrekking hebben op:

 • een behandelingswijze;
 • een termijn;
 • en beslissing;

 

De klachtenprocedure is niet van toepassing op:

 1. anoniem ingediende klachten;
 2. loutere informatievragen, meldingen, suggesties, petities, bezwaren, beroepen;
 3. algemene klachten over het (al dan niet gevoerde) beleid en klachten over beleidsvoornemens of –verklaringen;
 4. algemene klachten over regelgeving;

 

De gemeente is niet verplicht de klacht te behandelen als ze betrekking heeft op feiten:

 • die langer dan één jaar voor het indienen van de klacht hebben plaatsgevonden, tenzij de gevolgen van deze feiten zich later hebben gemanifesteerd
 • waarvoor een georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid voorzien is zolang deze beroepsmogelijkheid niet werd aangewend
 • waarvoor een jurisdictioneel beroep aanhangig is
 • waarvoor reeds eerder een klacht is ingediend die volledig afgehandeld is.

 

Het gemeentesecretariaat fungeert als aanspreekpunt voor de burger om zijn/haar klacht te formuleren.
De klacht moet evenwel steeds schriftelijk middels het klachtenformulier (brief, e‐mail, fax,…) aan de gemeente geadresseerd worden.

 

De ontvangen klacht wordt onmiddellijk overgemaakt aan de klachtencoördinator, nl. de gemeentesecretaris, die de ontvankelijkheid van de klacht onderzoekt.

 

Bij klachten wordt er een onderzoek opgestart op basis van hoor en wederhoor. Dit betekent dat de klachtenbehandelaar luistert naar het verhaal van de betrokken dienst. Vervolgens vraagt de klachtenbehandelaar om zelf je versie van de feiten te geven.

De klachtenbehandelaar analyseert de klacht, maakt een rapport op en probeert een oplossing aan te bieden.

Klachten worden binnen het termijn van 30 dagen behandeld.

 

Voor meer informatie kan je terecht bij:

Gemeentebestuur van As, Dienst Secretariaat

Contactpersoon: Goele Bergmans, Dorpsstraat 1 bus 1, 3665 AS

089 39 10 12 - secretariaat@as.be

Contact

Gemeentebestuur As

Dorpsstraat 1 bus 1, 3665 As

 

T  089 39 10 00

F  089 39 10 01

E gemeente@as.be

Openingsuren