Direct naar hoofdmenu / zoekveld

bekendmaking besluiten van de gemeenteraad van 22 maart 2018


Afbeelding 1

Gemeentebestuur van As

Afbeelding 2


Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS
T 089 39 10 00 | F 089 39 10 01
gemeente@as.be
www.as.be


BEKENDMAKING BESLUITEN VAN DE GEMEENTERAAD d.d. 2018-03-22


Gelet op art. 252 § 2 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 m.b.t. het algemeen bestuurlijk toezicht, werd een lijst met beknopte omschrijving van de punten behandeld en aangenomen in de gemeenteraadszitting van
22 maart 2018, overgemaakt aan de provinciegouverneur.


Volgende agendapunten werden behandeld:


OPENBARE ZITTING


 1. Interne controle - Rapportering interne controle/organisatiebeheersing – 2017 - Kennisgenomen

 2. Eindrapport Inplantingsplan stationssite n.a.v. voorstellen masterplan WES - Kennisgenomen

 3. Dotatie aan Fracties - dienstjaar 2017 – Kennisgenomen

 4. Functieprofielen wettelijke graden (algemeen en financieel directeur) – Goedgekeurd

 5. Weddeschalen Algemeen directeur en financieel directeur – Vastgesteld

 6. Toetreding Raamcontract "Datacenter" VITO - Toetreding tot Raamcontract "Datacenter" VITO – Goedgekeurd

 7. Aansluiting bij een openbaar ondersteuningsnetwerk voor schooljaar 2018-2019 - Bekrachtigd

 8. Addendum bij de samenwerking tussen school en VCLB - Goedgekeurd

 9. Bestek en gunningswijze "Verbetering Fietspad Schansdijkstraat fase 1 en veilige schoolomgeving" - Goedgekeurd

 10. Statiegeldalliantie - Goedgekeurd

 11. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeente As en Arbeidskansen vzw in kader van het project 'Samentuinen de Kolonie' - Goedgekeurd

 12. Reglement toelage aan incontinentiepatiënten en stomapatiënten voor het dienstjaar 2018 - Goedgekeurd

 13. IGS Handhaving Ruimte MidLIM - Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2017 InterGemeentelijke Samenwerking Handhaving RO MidLIM - Goedgekeurd

 14. Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg - Aanduiding en/of mandatering van afgevaardigde(n) in de algemene vergadering van maandag 23 april 2018 - Goedgekeurd

 15. Notulen - Openbare zitting van 22 februari 2018 - Goedgekeurd


De lijst met beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden ligt gedurende twintig dagen ter inzage van het publiek op het gemeentesecretariaat en dit met ingang van 2018-03-27 tot en met 2018-04-18 tijdens de openingsuren.


Gedaan te As 27 maart 2018.


namens de gemeenteraad


Wendy Peeters Guido Hoogmartens

Algemeen directeur voorzitter gemeenteraad