Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Bekendmaking besluiten van de gemeenteraad van 21 juni 2018


Afbeelding 1

Gemeentebestuur van As

Afbeelding 2


Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS
T 089 39 10 00 | F 089 39 10 01
gemeente@as.be
www.as.be


BEKENDMAKING BESLUITEN VAN DE GEMEENTERAAD d.d. 2018-06-21


Gelet op art. 252 § 2 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 m.b.t. het algemeen bestuurlijk toezicht, werd een lijst met beknopte omschrijving van de punten behandeld en aangenomen in de gemeenteraadszitting van
21 juni 2018, overgemaakt aan de provinciegouverneur.


Volgende agendapunten werden behandeld:


OPENBARE ZITTING


 1. Schrijven van het Agentschap Binnenlands bestuur in kader van de kwartaalrapportering - Kennis genomen

 2. Jaarrekening gemeente 2017 – Vast gesteld

 3. Aanpassing meerjarenplan 2014-2020 - Aanpassing meerjarenplan 2014-2020 - Vast gesteld

 4. Budgetwijziging 2018-06-21 van het gemeentebudget - dienstjaar 2018 – Budgetwijziging 2018-06-21 van het gemeentebudget - dienstjaar 2018 - Vast gesteld

 5. Hoogstraat - Verwerving gronden voor uitvoering van wegeniswerken – definitieve beslissing - Goed gekeurd

 6. Woonbeleid - subsidieaanvraag intergemeentelijk samenwerkingsverband ’Lokaal Woonbeleid GAOZ’ werkingsjaar 2019 - Goed gekeurd

 7. ro1 - Opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Kruisbeemden": aanstellen ontwerper. - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Goed gekeurd

 8. Toelage aan vzw natuurpunt voor de ecologische inrichting van de plas in Geitenbroek - Goed gekeurd

 9. Strategisch Project Kolenspoor - samenwerkingsovereenkomst in het kader van de aankoop van het Kolenspoor - Goed gekeurd

 10. GBAS - Goedkeuring schoolreglement schooljaar 2018-2019 - gewoon basisonderwijs - scholengemeenschap Maas en Kempen - Goed gekeurd

 11. GBAS - Instap in pilootproject: 'Lerarenplatform' - Goed gekeurd

 12. Notulen - Openbare zitting van 24 mei 2018 – Goed gekeurd


BESLOTEN ZITTING

 1. Aanstelling waarnemend algemeen directeur bij verhindering of afwezigheid van de algemeen directeur - Goed gekeurd


De lijst met beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden ligt gedurende twintig dagen ter inzage van het publiek op het gemeentesecretariaat en dit met ingang van 2018-06-26 tot en met 2018-07-18 tijdens de openingsuren.


Gedaan te As 26 juni 2018.


namens de gemeenteraad


Wendy Peeters Guido Hoogmartens

Algemeen directeur voorzitter gemeenteraad