Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Bekendmaking besluiten van de gemeenteraad van 20 december 2018

Afbeelding 1

Gemeentebestuur van As

Afbeelding 2


Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS
T 089 39 10 00 | F 089 39 10 01
gemeente@as.be
www.as.be


BEKENDMAKING BESLUITEN VAN DE GEMEENTERAAD d.d. 2018-11-22


Gelet op art. 252 § 2 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 m.b.t. het algemeen bestuurlijk toezicht, werd een lijst met beknopte omschrijving van de punten behandeld en aangenomen in de gemeenteraadszitting van
25 november 2018, overgemaakt aan de provinciegouverneur.


Volgende agendapunten werden behandeld:


OPENBARE ZITTING


 1. Financieel rapport - Kennisgenomen

 2. Rapport externe audit - Kennisgenomen

 3. Zaak der wegen - Gratis grondinname in uitvoering van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van grond Zavelstraat - Goedgekeurd

 4. Jeugd - Subsidiegedeelte kadervorming - Verdaagd

 5. Jeugd - Verdeling projectsubsidies 2018 - goedgekeurd

 6. Voortzetting Intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst opvoedingsondersteuning GAOZ - 2019 - Goedgekeurd

 7. Retributiereglement betreffende het verhuren van de Sint-Aldegondiskerk - Goedgekeurd

 8. Retributiereglement betreffende de verkoop van het dorpsbier - aanslagjaar 2019 - Goedgekeurd

 9. Overzicht belastingen en retributies voor het jaar 2019 - Goedgekeurd

Belastingen

 • Gemeentebelasting - opcentiemen op de onroerende voorheffing van het gewest - aanslagjaar 2019

 • Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting van de staat voor het aanslagjaar 2019

 • Gemeentebelasting op het afleveren van administratieve stukken – aanslagjaar 2019

 • Omgevingsvergunning - Belasting omgevingsvergunningen 2019

 • Belasting op zand- en kiezelgroeven - aanslagjaar 2019

 • Belasting op de aanplakborden - aanslagjaar 2019

 • Belastingreglement tweede verblijven

 • Belastingreglement op de huis-aan-huis verspreiding van reclamedrukwerk

 • De Watergroep - tarieven van de gemeentelijke saneringsvergoeding voor drinkwatergebruikers en eigen waterwinners.

 • Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen

Retributies

 • Retributies voor het gebruik van de sporthal en andere gemeentelijke sportaccommodaties - aanslagjaar 2019

 • Retributies plaatselijke openbare bibliotheek - aanslagjaar 2019

 • Retributiereglement betreffende de grafconcessies en de bijzettingen in een columbarium - aanslagjaar 2019

 • Retributies voor het gebruik van de gemeentelijke visvijver - aanslagjaar 2019

 • Retributie voor aansluiting op het rioleringsnet en het collectief plaatsen en beheren van individuele waterzuiveringsinstallaties - aanslagjaar 2019

 • Retributie buitenschoolse kinderopvang – aanslagjaar 2019

 • Retributiereglement betreffende het aanbod van de Dienst Toerisme - aanslagjaar 2019


 1. Reglement toelage aan incontinentiepatiënten en stomapatiënten voor het dienstjaar 2019 - Goedgekeurd

 2. Wijziging Reglement Stimulering Opruimacties – Goedgekeurd

 3. OCMW - Vaststelling van het budget 2019 - Kennisgenomen

 4. Budget 2019 - Budget 2019 - Vastgesteld

 5. Notulen gemeenteraadszitting 22 november 2018 – Goedgekeurd


De lijst met beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden ligt gedurende twintig dagen ter inzage van het publiek op het gemeentesecretariaat en dit met ingang van 2018-12-21 tot en met 2019-01-12 tijdens de openingsuren.


Gedaan te As 21 december 2018.


namens de gemeenteraad

Wendy Peeters Guido Hoogmartens

Algemeen directeur voorzitter gemeenteraad