Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Bekendmaking besluiten van de gemeenteraad van 19 april 2018


Afbeelding 1

Gemeentebestuur van As

Afbeelding 2


Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS
T 089 39 10 00 | F 089 39 10 01
gemeente@as.be
www.as.be


BEKENDMAKING BESLUITEN VAN DE GEMEENTERAAD d.d. 2018-04-19


Gelet op art. 252 § 2 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 m.b.t. het algemeen bestuurlijk toezicht, werd een lijst met beknopte omschrijving van de punten behandeld en aangenomen in de gemeenteraadszitting van
19 april 2018, overgemaakt aan de provinciegouverneur.


Volgende agendapunten werden behandeld:


OPENBARE ZITTING


  1. Rapport over de uitvoering van de taak van voorafgaande controle van de wettigheid en regelmatigheid van de voorgenomen verbintenissen - april 2016 tot maart 2018 –Kennis genomen

  2. Verdeling veiligheidssubsidies - Goedgekeurd

  3. 2018-046 - Ereloonovereenkomst voor ontwerp inrichting interieur gemeentelijke bibliotheek - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedgekeurd

  4. AVV 2017/8/1 - Zaak der wegen - Goedkeuring wegtracé en wegeniswerken Layenveld - Goedgekeurd

  5. Aanstelling data protection officer - Goedgekeurd

  6. Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-Media - Agenda en mandatering van afgevaardigden in de algemene vergadering van 8 mei 2018 - Goedgekeurd

  7. Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa - Aanduiding en/of mandatering van afgevaardigde(n) in de algemene vergadering van dinsdag 15 mei 2018 - Goedgekeurd

  8. Ministerieel besluit houdende de verlening van de eretitel van het ambt van burgemeester van de gemeente As aan de heer Emiel Craeghs – Kennis genomen

  9. Notulen - Openbare zitting van 19 april 2018 - Goedgekeurd


De lijst met beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden ligt gedurende twintig dagen ter inzage van het publiek op het gemeentesecretariaat en dit met ingang van 2018-04-20 tot en met 2018-05-14 tijdens de openingsuren.


Gedaan te As 20 april 2018.


namens de gemeenteraad


Wendy Peeters Guido Hoogmartens

Algemeen directeur voorzitter gemeenteraad