Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Leefomgeving / As 2020 / Hergebruik van producten - Subsidie
Hergebruik van producten - Subsidie
Veel spullen, die niet meer werken, zijn perfect te herstellen, mits de nodige kennis van zaken, handigheid en reserveonderdelen.

Wat voor de ene rommel is, kan voor de andere nuttig zijn.

Voortdurend hergebruik en herwaardering van grondstoffen, materialen, producten en machines is de basis van een 'circulaire economie'.

Bovendien dragen we zo bij aan een duurzame en klimaatneutrale maatschappij.

Met het subsidiereglement wil de provincie Limburg deze 'circulaire economie' ondersteunen.

 

Bij volledige en geldige aanvragen beslist de deputatie of een subsidie wordt toegekend. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 500 euro.

 

Welke acties of projecten komen in aanmerking?

In principe komen alle initiatieven op Limburgs grondgebied in aanmerking die een publieke en liefst een structurele bijdrage leveren aan de circulaire economie.Waar mogelijk vragen we om rekening te houden met andere gelijkaardige initiatieven in de regio. Samenwerking tussen verschillende partijen moedigen we aan. Enkele voorbeelden van relevante initiatieven zijn:

 • de start van een Repair Café
 • weggefpleinen
 • ruilbeurzen
 • redesign workshops
 • herstelopleidingen
 • enz.

 

Komen NIET in aamerking:

 • de aankoop of inrichting van gebouwen en aanverwante infrastructuur
 • de aankoop van voertuigen, computers, en ...
 • regulier onderhoud en beheer, behalve wanneer bepaalde investeringen of procedure leiden tot grondige en duurzame wijziging daaraan
 • acties die opgelegd zijn door wetgeving, reglementen, vergunningen en overeenkomsten
 • het opstellen van studies, plannen, inventarisaties of visieteksten

 

Wie komt in aanmerking?

verenigingen (inclusief buurtcomités en andere feitelijke verenigingen), Limburgse gemeenten en OCMW's, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, (semi) Profitorganisaties (bv. kringwinkels, coöperaties,...)

 

Meer info?

Op deze pagina lees je aan welke voorwaarden je als aanvrager dient te voldoen en hoe je de subsidie kan aanvragen.

Je vindt er ook het volledige reglement terug.

 

rechts klimaat_neutraal