Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Leefomgeving / Wegenwerken / Inrichting Zander Leënstraat / Bestek - herinrichting Zander Leënstraat

Bestek - herinrichting Zander Leënstraat

GEMEENTE AS PROVINCIE LIMBURG Ref.: 201702


BIJZONDER BESTEK


VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR


WERKEN


MET ALS VOORWERP


GOEDKEURING GUNNINGSWIJZE, BESTEK, PLANNEN EN RAMING VAN DE INRICHTING VAN DE ZANDER LEENSTRAAT – FASE 2: VOETPADEN, PARKEERVAKKEN EN PLANTVAKKEN
ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKINGOpdrachtgevend bestuur


Gemeente AsOntwerper


Milieudienst & Openbare werken, Willy Van Roten

Ambachtslaan 17 te 3665 AsInhoudsopgaveOntwerper

Naam: Milieudienst & Openbare werken
Adres: Ambachtslaan 17 te 3665 As
Contactpersoon: De heer Willy Van Roten
Telefoon: 089 39 10 85
Fax: 089 39 10 79
E-mail: milieu@as.be


Toepasselijke reglementering


1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en latere wijzigingen.
2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.
3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.
4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
5. Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, vastgesteld door het koninklijk besluit van 26 september 1991.
6. Ministerieel besluit van 27 september 1991 tot nadere bepaling van de indeling van de werken volgens hun aard in categorieën en onder- categorieën met betrekking tot de erkenning van aannemers.
7. Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, en latere wijzigingen.
8. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk.
9. Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.


Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen
Geen


I.Administratieve bepalingen


Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld.
De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 15 juni 2006 en het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en latere wijzigingen.

I.1Beschrijving van de opdracht


Voorwerp van deze werken:Inrichting van de Zander Leenstraat – fase 2: aanleg van voetpaden (in karteltegels), parkeervakken (in betonnen grasdallen) en plantvakken.


Uitgraving (met afvoer van overtollige grond), aanleg van funderingen en lijnvormige elementen en leveren en plaatsen van karteltegels en betonnen grasdallen als voetpad en parkeerstro(o)ken op aanwijzing van de leidende ambtenaar.


Plaats van uitvoering: Zander Leenstraat


De bijgevoegde grondplannen zijn indicatief m.b.t. de locatie van voetpaden, parkeervakken en parkeerstroken. De exacte locatie wordt bepaald op aanwijzing van de leidende ambtenaar.


I.2Identiteit van de opdrachtgever


Gemeente As
Dorpsstraat 1 bus 1
3665 As


I.3Wijze van gunnen


Overeenkomstig artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden) van de wet van 15 juni 2006, wordt de opdracht gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.


I.4Prijsvaststelling


De opdracht wordt beschouwd als een:


Opdracht tegen prijslijst.


De opdracht tegen prijslijst is een opdracht waarbij de eenheidsprijzen voor de verschillende posten forfaitair zijn en de hoeveelheden, voor zover er hoeveelheden voor de posten worden bepaald, vermoedelijk zijn of worden uitgedrukt binnen een vork. De posten worden verrekend op basis van de werkelijk bestelde en gepresteerde hoeveelheden.


I.5Toegangsrecht en kwalitatieve selectie


Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken:


Juridische situatie van de inschrijver (toegangsrecht)
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.


Vereiste erkenning van aannemers (categorie en klasse - de klasse wordt bepaald op het ogenblik van de gunning)
C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 1


I.6Vorm en inhoud van de offerte


De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de samenvattende opmeting in op het eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier.


Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door hem ondertekend.
Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht.


Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden.


Prijzen moeten steeds opgegeven worden in euro.


Plaatsbezoek


De inschrijver wordt verwacht een plaatsbezoek uit te voeren.
I.7Indienen van de offerte


De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende wordt vermeld: de datum van de openingszitting en het besteknummer (201702) of het opdrachtvoorwerp. Ze wordt via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven.


De offerte wordt geadresseerd aan:


Gemeente As
Milieudienst & Openbare werken
De heer Willy Van Roten
Dorpsstraat 1 bus 1
3665 As


De drager overhandigt de offerte aan de heer Willy Van Roten of deponeert ze in de daartoe bestemde offertebus.


Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart.


Offertes die laattijdig bij de voorzitter toekomen, welke er ook de oorzaak van is, worden geweigerd of ongeopend behouden.


Nochtans wordt een laattijdige offerte aanvaard voor zover de aanbestedende overheid de opdracht nog niet heeft gesloten en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de datum van de openingszitting als aangetekende brief is verzonden.


Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van het bestek en de bijhorende opdrachtdocumenten en de invulling van de plaatsingsprocedure zoals deze in het bestek beschreven is en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn.


Indien een inschrijver in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende post binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het bestek, bekend te maken aan de aanbestedende overheid met omschrijving van de reden.I.8Opening van de offertes


De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting.
Plaats: Raadszaal AC
Datum: dinsdag 6 juni 2017 om 11.00 uur


I.9Verbintenistermijn


De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 kalenderdagen, te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst.


I.10Gunningscriteria


Prijs is het enige gunningscriterium. De aanbestedende overheid kiest de laagste offerte.


I.11Prijsherzieningen


Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing.


I.12Varianten


Vrije varianten worden niet toegestaan.

Er zijn geen verplichte of facultatieve varianten voorzien.


I.13Keuze van offerte


De aanbestedende overheid kiest de laagste offerte.


Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd waardoor het onduidelijk is of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden van het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte als substantieel onregelmatig af te wijzen.II.Contractuele bepalingen


Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht.
Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing.

II.1Leidend ambtenaar


De leiding over de uitvoering van de werken zal gebeuren door de leidend ambtenaar:


Naam: De heer Willy Van Roten
Adres: Milieudienst & Openbare werken, Ambachtslaan 17 te 3665 As
Telefoon: 089 39 10 85
Fax: 089 39 10 79
E-mail: milieu@as.be


II.2Verzekeringen


De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht.


Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt.


Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest voor, binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid.


II.3Borgtocht


Volgende borgtocht wordt gevraagd: 5% van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental.

De borg zal in 2 keer worden vrijgegeven, de eerste helft bij de voorlopige oplevering en de tweede helft bij de definitieve oplevering.


De borgtocht moet gesteld worden binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de opdracht bij aangetekende zending. Het bewijs van borgstelling moet verstuurd worden aan het adres van de aanbestedende overheid.
Wanneer de opdrachtnemer de borgtocht niet stelt binnen de vermelde termijn, kan gehandeld worden overeenkomstig de mogelijkheden vermeld in artikel 29 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.


Het verzoek van de opdrachtnemer om over te gaan tot de oplevering geldt als verzoek tot vrijgave van de borgtocht.

II.4Uitvoeringstermijn


Termijn in dagen: 30 werkdagen


II.5Betalingstermijn


De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de schuldvordering en de gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken.


De betaling van de aan de aannemer verschuldigde sommen vindt plaats binnen de 30 kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de hierboven vermelde verificatie, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgestelde factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten.


II.6Waarborgtermijn


De waarborgtermijn voor deze werken bedraagt 12 kalendermaanden


De waarborgtermijn begint vanaf de dag van de voorlopige oplevering.


II.7Voorlopige oplevering


Wanneer het bouwwerk op de daartoe vastgestelde datum wordt voltooid en voor zover de resultaten van de keuringen en van de voorgeschreven proeven gekend zijn, wordt binnen 15 dagen na bovengenoemde datum, naargelang het geval, een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt.

Wanneer het bouwwerk vóór of na die datum wordt voltooid, geeft de aannemer daarvan bij aangetekende zending kennis aan de leidend ambtenaar en vraagt terzelfdertijd de voorlopige oplevering. Binnen 15 dagen na de datum waarop het verzoek van de aannemer wordt ontvangen en voor zover de resultaten van de keuringen en van de voorgeschreven proeven zijn gekend, wordt een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt.


II.8Definitieve oplevering


Binnen de 15 kalenderdagen vóór de dag waarop de waarborgtermijn verstrijkt, wordt naargelang het geval een proces-verbaal van definitieve oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt.


II.9Illegaal verblijvende onderdanen


Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/2, vierde lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt waarmee zij ervan in kennis wordt gesteld dat zij een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt, onthoudt deze onderneming zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot de aanbestedende instantie een bevel in andere zin zou geven.


Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt gesteld:

- ofwel door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat zij de in artikel 49/2, eerste dan wel tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft op deze onderneming;

- ofwel door middel van de in artikel 35/12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers bedoelde aanplakking, dat zij een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt.


De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan:


1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land tewerkstelt;

2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de onderneming is gemachtigd de overeenkomst te verbreken;

3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verdere onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen.II.10Loon verschuldigd aan werknemers


Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/1, derde lid van het Sociaal Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt van kennisgeving waarmee hij ervan in kennis wordt gesteld dat hij een zwaarwichtige inbreuk heeft begaan op de verplichting zijn werknemers tijdig het loon te betalen waarop deze recht hebben, onthoudt hij zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot hij het bewijs voorlegt aan de aanbestedende instantie dat de betrokken werknemers integraal zijn uitbetaald.


Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt gesteld:

- ofwel, naargelang het geval, door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat hij de in artikel 49/1, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft op deze opdrachtnemer of onderaannemer;

- ofwel door middel van de in artikel 35/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers bedoelde aanplakking.


De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de onderaannemingsovereenkomst die hij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan:

1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer op zwaarwichtige wijze tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn werknemers verschuldigde loon tijdig uit te betalen;

2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de opdrachtnemer is gemachtigd de overeenkomst te verbreken;

3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verder onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen.III.Technische bepalingen


  1. TECHNISCHE SPECIFICATIES EN NORMEN ALGEMEEN

Onverminderd de vervangende, aanvullende en/of wijzigende bepalingen vermeld in onderhavig bijzonder bestek, zijn op onderhavige opdracht volgende documenten en de erin genomen verwijzingen van toepassing. De laatst gepubliceerde versie van volgende documenten is van toepassing, bij tegenspraak tussen de verschillende voorschriften

heeft de meest recente voorrang.

- Het Standaardbestek 250 versie 3.1.;

- De Algemene Aanvullingen Gemeentelijke Rioleringswerken voor het SB250 V3.0. Versie 2.0 (beschikbaar via www.Vlario.be)

- De omzendbrieven en dienstorders:

514-A/11 inbegrepen de wijzigingen en aanvullingen bij de omzendbrief 514-A/11 – Beproevingslaboratoria.

576-55 Voorschriften betreffende mortels voor metselwerk.

576-NM/6 van 25 april 1985, addendum I van 7 september 1987 en erratum van 29 januari 1988

512-107 Praktische leidraad ter voorkoming van schade aan ondergrondse installaties tijdens in hun nabijheid uitgevoerde werken.


  1. Bijkomende bepalingen


De opdracht behelst de uitgraving en afvoer van gronden tot 30cm onder de aan te leggen bestrating.


De karteltegels worden in halfsteenverband gelegd.De bijgevoegde grondplannen zijn indicatief m.b.t. de locatie van voetpaden, parkeervakken en parkeerstroken. De exacte locatie wordt bepaald op aanwijzing van de leidende ambtenaar.INFORMATIEVE LIJST VAN UIT TE VOEREN PROEVEN

==========================================I. PROEVEN A PRIORI


- Leveringsbons van alle materialen, inbegrepen een verzamelstaat


II. PROEVEN IN SITU

(ten laste van de aannemer)


- Plaatproeven

* funderingen: 3 op fundering voetpaden en 3 op fundering parkeervakken

  1. OFFERTEFORMULIER


PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP
“GOEDKEURING GUNNINGSWIJZE, BESTEK, PLANNEN EN RAMING VAN DE INRICHTING VAN DE ZANDER LEENSTRAAT – FASE 2: VOETPADEN, PARKEERVAKKEN EN PLANTVAKKEN”


Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking


Belangrijk: dit formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver. Het totale offertebedrag moet zowel in cijfers als voluit geschreven worden opgegeven.


Natuurlijke persoon
Ondergetekende (naam en voornaam):
Hoedanigheid of beroep:
Nationaliteit:
Woonplaats (
volledigadres):


Telefoon:
GSM:
Fax:
E-mail:
Contactpersoon:


Ofwel (1)


Rechtspersoon
De vennootschap (benaming, rechtsvorm):
Nationaliteit:
met zetel te (
volledigadres):


Telefoon:
GSM:
Fax:
E-mail:
Contactpersoon:


vertegenwoordigd door de ondergetekende(n):
(De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot een verwijzing naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt.)


Ofwel (1)


Tijdelijke vereniging
De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (naam, voornaam hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel):VERBINDT OF VERBINDEN ZICH TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE OVERHEIDSOPDRACHT:


tegen de som van:


(in cijfers, inclusief btw)


...................................................................................................................................................


(in letters, inclusief btw)


...................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................Algemene inlichtingen


Inschrijvingsnr. bij de RSZ.:
Ondernemingsnummer (alleen in België):
Inschrijving op de lijst van de erkende aannemers nr.:
Categorie(ën), ondercategorie(ën) en klasse(n):
Ingeval van voorlopige erkenning: datum van toekenning:


Erkenning van aannemers van werken


(Waarschuwing: valse verklaringen betreffende de erkenning van aannemers van werken kunnen leiden tot de toepassing van een in art. 19 van de Wet van 20 maart 1991 bepaalde sanctie.)


Ofwel (1)


De erkenning stemt overeen met de (onder-)categorie en klasse zoals bepaald door het bestek en het bedrag van deze offerte.


Rekening houdend met de stand van de aan gang zijnde aannemingen zal het maximumbedrag van de gelijktijdig uit te voeren werken, dat is vastgelegd voor de verkregen erkenningsklasse, door de sluiting van deze opdracht niet worden overschreden.


Ofwel (1)


De erkenning stemt overeen met de (onder-)categorie en klasse zoals bepaald door het bestek en het bedrag van deze offerte.


Door de sluiting van deze opdracht zal het maximumbedrag van de gelijktijdig uit te voeren werken, dat is vastgelegd voor de verkregen erkenningsklasse, worden overschreden.


De voorgeschreven afwijkingsaanvraag is bij deze offerte gevoegd.


Ofwel (1)


De bewijzen van erkenning in een andere Lidstaat van de Europese Unie en van de gelijkwaardigheid van die erkenning zijn bij deze offerte gevoegd.


Ofwel (1)


De bewijzen dat aan de voorwaarden voor erkenning is voldaan, zijn bij deze offerte gevoegd.
Onderaannemers


Er zullen onderaannemers worden aangewend: JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)


Personeel


Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie:


JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)


Het betreft volgende EU-lidstaat:


Betalingen


De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening (IBAN/BIC) ................................................ van de financiële instelling ................................. geopend op naam van ................................. .

Bij de offerte te voegen documenten


Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd:

- de gedateerde en ondertekende documenten, die het bestek verplicht over te leggen;

- de modellen, monsters en andere inlichtingen, die het bestek verplicht over te leggen.Gedaan te .....................................................................................................................................


De ................................................................................................................................................


De inschrijver,
Handtekening: ...............................................................................................................................


Naam en voornaam: .......................................................................................................................


Functie: .........................................................................................................................................


Belangrijke nota


Er mag geen beroep worden aangetekend tegen mogelijke vormgebreken, fouten of leemten (artikel 87 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011).


(1) Doorhalen wat niet van toepassing is

  1. ATTEST VAN PLAATSBEZOEK


Dossier : 201702


Voorwerp : Goedkeuring gunningswijze, bestek, plannen en raming van de inrichting van de Zander Leenstraat – fase 2: voetpaden, parkeervakken en plantvakken


Gunningswijze : onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking
Ik, ondergetekende: ...............................................................................................................................


afgevaardigde van Gemeente As


verklaar dat: .....................................................................................................................................


vertegenwoordiger van:


...................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................


op .................................... de plaats heeft bezocht, om alle elementen te verifiëren nodig om een offerte op te kunnen stellen.
Ondertekening:


Voor de inschrijver, Voor Gemeente As,


Dit attest moet ingevuld en bij de offerte gevoegd worden.


SAMENVATTENDE OPMETING

GOEDKEURING GUNNINGSWIJZE, BESTEK, PLANNEN EN RAMING VAN DE INRICHTING VAN DE ZANDER LEENSTRAAT – FASE 2: VOETPADEN, PARKEERVAKKEN EN PLANTVAKKEN”

Nr.

Referentie


Beschrijving

Type

Eenh.

Hoev.

EHP. in cijfers excl. btw

Totaal excl. btw


0400

00000

Voorbereidende werken en grondwerken


1

0402.20054


Uitgraving met verwijdering voor gebruik buiten de werf of voor afvoer naar een TOP -, in compacte grond

VH

ton

900
0500


Funderingen


2

0504.03017


Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsels dikte 17cm

VH

m2

7503Steenslagfundering met continue korrelverdeling zonder toevoegsel - dikte 19cm

VH

m2

9304

0504.09102


Fundering en stut van schraal beton voor lijnvormige elementen volume <=0.050m³/m

VH

lopende meter

460
0600


Bestratingen


5Onbehandelde betonstraatstenen grijs 300x300,80mm (karteltegels)

VH

stuk

9306Bestrating van grasbetontegels 0.6/0.4/0.1 zonder groeven niet opgevuld

VH

stuk

7507Legbed van split 3cm

VH

m2

1680
0800


Lijnvormige elementen


8Geprefabriceerde boordsteen HB 10/20

VH

stuk

3809Geprefabriceerde betonnen boordsteen HB 10/30

VH

stuk

80Totaal excl. btw :


Btw 21% :


Totaal incl. btw :De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen echter telkens op 2 cijfers na de komma afgerond te worden.

Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier. (enkel te ondertekenen indien offerte wordt ingediend op papier)

Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................

Naam en voornaam: ............................................................................ Handtekening:


Blz. 18